Afbeelding

Ondernemersfonds Laarbeek; een jaar later

Algemeen Algemeen

Laarbeek – Een jaar geleden is in Laarbeek het ondernemersfonds opgericht; een fonds waaraan alle ondernemers van de verschillende Laarbeekse bedrijventerreinen, winkelcentra en buitengebied verplicht zijn een bijdrage te betalen door heffing via de OZB. Hoe staat het ervoor en welke projecten zijn inmiddels met gelden van het ondernemersfonds gerealiseerd? Maarten Rooijakkers, voorzitter van stichting Ondernemersfonds Laarbeek geeft antwoord.

Maarten, het ondernemersfonds is nu een jaar onderweg. Wat is er in het afgelopen jaar gerealiseerd?
"Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van opbouwen. Omdat het ondernemersfonds een nieuw initiatief is, hebben we alles moeten uitvinden. Daardoor is het in het eerste jaar niet gelukt om projecten binnen de gewenste doorlooptijd te beoordelen. De verschillende clusters (Parkmanagement, Centramanagement en ZLTO) hebben afgelopen jaar een jaarplan gemaakt met daarin hun missie/visie en doelstellingen. Dit jaarplan draagt bij aan een efficiënte beoordeling van projecten."

Hoe bedoel je?
"Zoals bekend, int de gemeente de trekkingsgelden via de OZB. Deze gelden worden doorgestort naar stichting Ondernemersfonds Laarbeek. De stichting heeft deze gelden verdeeld over de drie clusters, zodat zij zelf bij de toekenning van projecten direct voor financiering kunnen zorgdragen. Dit is ook belastingtechnisch efficiënter omdat wij als stichting geen btw kunnen terugvorderen en een cluster wel. Bovendien, als heel helder is wat de doelstellingen van de cluster zijn, kan ook snel beoordeeld worden of een ingediend project hieraan voldoet."

Betekent dit dat je als stichting geen gelden meer onder je hebt dan?
Maarten: "Nee, dat kan niet want in het geval van cluster overstijgende projecten, dient het bestuur van de stichting een besluit te nemen en het project al dan niet te bekostigen. Ook de stichting heeft daarom nog gelden onder zich."

Zijn er veel projecten ingediend?
"Er zijn in 2017 in totaal 16 projecten ingediend, waarvan de helft is afgewezen omdat ze niet voldeden aan de gestelde criteria (bijvoorbeeld maar één aanvrager, geen co-financiering of een te korte termijn). De projecten die zijn ingediend zijn heel divers en over alle clusters verdeeld. Projecten die zijn uitgevoerd en waarover op onze website maar ook in lokale media uitgebreid gecommuniceerd is, zijn de plaatsing van de AED in het buitengebied, de hanging baskets in Aarle-Rixtel, de coöperatie Boer, Bier, Water, De Nieuwe Winkelstraat Beekvliet en De Groenstrijd Entente Locale 2.0. Daarnaast heeft Parkmanagement voor alle bedrijventerrein subsidie gekregen voor het opstellen van het jaarplan 2017.

Andere goedgekeurde projecten van Parkmanagement zijn het ontwikkelen van de nieuwe website Laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl, het Keurmerk veilig ondernemen (KVO) en de oprichting van een werkgroep Werkgelegenheid. Momenteel lopen er nog een tweetal aanvragen maar daar kan ik verder niks over zeggen. Wat ik wel weet, is dat Parkmanagement in 2018 serieus zal gaan inzetten op veiligheid."

Hoe worden projecten beoordeeld?
Maarten vervolgt: "Wie is de aanvrager en dient het een algemeen nut?" zijn eigenlijk de twee vragen die leidend zijn. Er wordt heel goed gekeken of een project het belang van ondernemers dient. Als je iets collectief wilt doen, moet je dit collectief financieren. Ik ben ervan overtuigd dat ieder toegewezen project zijn spin-off heeft; je profiteert er vroeg of laat toch van. Ik nodig ondernemers en verenigingen dan ook van harte uit projecten in te dienen."

Zijn de toegekende subsidies openbaar?
"De subsidiebedragen worden niet vermeld op de website. Ze worden wel transparant gemaakt bij de goedkeuring van de jaarrekeningen van de drie clusters. Bij elk van hen ligt de verantwoording. Dus als men vragen heeft over de inkomsten en uitgaven van het ondernemersfonds, kan men daar terecht."

Hoe zit het met de weerstand?
"Ik weet niet hoe het met de groep ondernemers is gesteld die een bezwaarschrift hebben ingediend. Verenigingen in Laarbeek die van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt hun trekkingsgeld terug te vorderen, zijn op één hand te tellen. Er is naar mijn weten dus geen sprake van weerstand."

Zie je al verschillen ontstaan door de invoering van het ondernemersfonds?
Maarten: "Wel degelijk. Doordat het ondernemersfonds is opgericht en er nu drie trekkingsgebieden zijn (clusters), wordt er veel beter nagedacht over wat nou goed is voor Laarbeek. Dat is een groot goed naar mijn mening. Partijen worden gedwongen samen te kijken waar kansen en bedreigingen liggen voor Laarbeek. Er wordt geleerd van elkaar, misschien zit daar nog wel de meeste effectiviteit in na een jaar. Je bent als ondernemersfonds een verbindende factor geworden."

Hoe ziet 2018 eruit voor het ondernemersfonds?
"In het kader van de invoering van de OFL, wordt het bestuur van Centramanagement uitgebreid met de sector zorg, onderwijs en sport. Op dit moment wordt met potentiële kandidaten gesproken. Stichting Ondernemersfonds Laarbeek is druk bezig om zich verder te professionaliseren. Daar hoort ook bij het inzichtelijk(er) maken van waar we mee bezig zijn. Daarnaast is het streven om projectaanvragen binnen vier weken af te handelen. Met name de communicatie is belangrijk. Ik heb al eens eerder gezegd communiceren doe je nooit genoeg en dat blijf ik zeggen. Ook dat heet professionaliseren."