Afbeelding

Openbare vergadering Ondernemersfonds Laarbeek (OFL)

Algemeen Algemeen

Laarbeek - Het is nu ruim en jaar geleden dat Stichting Ondernemersfonds Laarbeek officieel is opgericht en sindsdien is er veel gebeurd. Zo zijn er in 2017 zestien verzoeken tot subsidiëring van projecten ontvangen. Hiervan zijn er zeven gehonoreerd met een subsidie; totale waarde van de uitgekeerde gelden bedraagt ca. €90.000,00. De overige aanvragen voldeden helaas niet aan de gestelde eisen.

Hiermede is een doelstelling van de stichting gerealiseerd; nl. investeren in projectenvoor en door ondernemers door middel van collectief samenwerken. Om objectief en transparant te kunnen handelen, wordt er gestreefd naar een juiste en eenduidige communicatie. Op de website treft u alle informatie aan: www.ondernemersfondslaarbeek.nl. Mocht u na het raadplegen hiervan nog vragen hebben dan kunt u t.a.t. een email sturen aan het secretariaat via info@ondernemersfondslaarbeek.nl

Professioneel handelen is tevens van groot belang en daarom is er een jaar geleden ook een Raad van Advies geïnstalleerd, met daarin vertegenwoordigers van verschillende achterbannen op het gebied van detailhandel, midden- en kleinbedrijf, sport, onderwijs, horeca, etc. De taak van de Raad van Advies is het bestuur van OFL gevraagd én ongevraagd van advies te dienen.

De vergaderingen van OFL met Raad van Advies zijn openbaar en de e.v. is gepland op: Maandag 19 maart om 20.00 uur in Bavaria Brouwerijcafé te Lieshout. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan bent u van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Agenda
-Welkom en opening; door voorzitter
-Notulen/actiepunten vorig overleg met RvA
-Terugblik 1e jaar OFL en prognose 2018; door voorzitter
-Website OFL
-Jaarplannen 2018 met toelichting van clusterverantwoordelijke
-Branding Laarbeek
-Planning e.v. overleg OFL met RvA
-Afsluiting

In 2018 gaat Ondernemersfonds Laarbeek op dezelfde voet verder en wordt er wederom gestreefd naar het ontvangen van tal van mooie collectieve projectaanvragen!