Logo mooilaarbeek.nl
   | Fotonummer: 15599d
Foto: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
Gemeente

Jaarrekening 2017 Laarbeek: positief saldo van € 89.130

Laarbeek - Het college van burgemeester en wethouders presenteert op 5 juli de jaarrekening 2017 aan de gemeenteraad. Het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief saldo van € 89.130,-, ondanks tekorten in het sociaal domein. Naast dit positief saldo stelt het college voor om een bedrag van € 1.811.000,- als verplichte winstneming uit de grondexploitatie  toe te voegen aan de bestemmingsreserve grondexploitatierisico's.  "Dit is een mooie start als nieuwe wethouder Financien. Een goede financiële basis biedt perspectief voor de toekomst van Laarbeek", zegt Ria van der Zanden.

Sociaal Domein
Het positieve rekeningsaldo zou nog hoger geweest zijn, als binnen het sociaal domein niet een verlies geleden was van € 355.203,-. Dit tekort wordt –vanwege het positieve jaarresultaat- niet uit de reserve sociaal domein gehaald. Die reserve bedraagt nog € 906.474,- en wordt ingezet voor mogelijke financiële tegenvallers in het sociaal domein in de toekomst.

Besteding positief saldo
Het college stelt voor om het netto-resultaat van € 89.130,- over te hevelen naar 2018 en te verdelen onder vier budgetten:€ 55.000,- (zogeheten Klijnsma-gelden) in te zetten voor armoedebestrijding binnen het minimabeleid;Binnen het budget voor de gezamenlijke Rekenkamercommissie is een positief saldo van € 14.993,-. Dit bedrag blijft voor de Rekenkamercommissie beschikbaar;€ 38.938,- toe te voegen aan de reserve Bereikbaarheidsagenda voor toekomstige projecten;€ 26.019,- toe te voegen aan het budget 2018 voor speeltuinen. Met dit extra bedrag is er ruimte voor de Stichting Speeltuinen om het beheer goed uit te voeren.

Deze vier overhevelingen zorgen er voor, dat er een bedrag van € 45.820,- moet worden onttrokken aan de Algemene Reserve.

Op 5 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de jaarrekening 2017, inclusief de besteding van het positief saldo.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>