Vlnr: Miriam van Moll, Donny van den Wildenberg, Roland Jansen en wethouder Monika Slaets bij de ondertekening van het sportakkoord.
Vlnr: Miriam van Moll, Donny van den Wildenberg, Roland Jansen en wethouder Monika Slaets bij de ondertekening van het sportakkoord.

Ambities Laarbeeks Sport- en Beweegakkoord

Algemeen

Laarbeek - Een groot aantal Laarbeekse partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, het bedrijfsleven en de gemeente hebben meegewerkt aan het Laarbeekse Sport- en beweegakkoord: ‘Ruimte geven aan een “vitale zorgzame samenleving”. Hiermee willen we bereiken dat iedereen zich kan ontwikkelen en met plezier kan sporten en bewegen.

“Iedereen welkom in een inclusieve samenleving” (passend beweegaanbod voor alle inwoners van Laarbeek). “Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders en accommodaties” (verduurzaming van locaties en versterken verenigingen). “Van jongs af aan vaardig in bewegen” (de jeugd aansporen om te blijven bewegen, o.a. door nauwe samenwerking met scholen), dat zijn de ambities van het sportakkoord.

Aansturing bij uitvoering
Op 8 september is het Laarbeeks Sport- en beweegakkoord ondertekend door verschillende lokale partijen. Vanaf dat moment is de stuurgroep begonnen met het opstellen van een plan van aanpak gericht op de realisatie van de afgesproken acties. De leden van de stuurgroep doen dit samen met ambitie eigenaren, zoals de LEVgroep, sportverenigingen en de gemeente Laarbeek. De stuurgroep houdt overzicht en ondersteunt de ambitie eigenaren bij de uit te voeren acties. De stuurgroep kan hierbij beschikken over het uitvoeringsbudget van EUR 20.000 per jaar en met Services vanuit de Sportlijn NOC&NSF.

Doelen
De stuurgroep heeft de eerste stappen gezet om te beginnen met de uitvoering van het Sportakkoord: 'Het vergroten van de kennis en kunde van vrijwilligers'. Bijvoorbeeld het werken met mensen, die belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen, pedagogische ondersteuning en overige kennis en vaardigheden ontwikkeling. Het matchen van het bestaande sport- en beweegaanbod en de wensen van de verschillende doelgroepen. Vanuit het sportakkoord is er een enquête opgesteld die begin januari 2021 is verspreid onder de betrokkenen. De uitkomsten van deze enquêtes zijn het vertrekpunt voor de ambitie eigenaren om samen deze ambitie te realiseren en te borgen.

Accommodaties
Hierbij zetten we in op het verbeteren van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en sportverenigingen. Het ondernemersfonds Laarbeek gaat zich samen met de verenigingen en bedrijven inzetten voor een duurzame inzetbaarheid van de werknemers van de Laarbeekse ondernemers, (Vitaliteitsloket en bedrijfssport).

Aan het begin van 2021 zullen leden van de stuurgroep de betrokken ambitie eigenaren uitnodigen voor een verdere uitwerking van de vastgestelde acties. De stuurgroep zal terugkoppeling geven tijdens de Sportcafés en via de lokale media over het verloop. Voor meer achtergrondinformatie en vragen kunt u contact opnemen met Donny van den Wildenberg Beleidsmedewerker sport gemeente Laarbeek: donny.vd.wildenberg@laarbeek.nl.

!