Afbeelding
Foto: Joost Duppen

Meer inspraak mogelijk voor inwoners bij politieke besluitvorming

Algemeen

Laarbeek - Inwoners meer betrekken bij bestuurlijke besluitvorming en zodoende meer wisselwerking met de samenleving teweeg brengen. Dat is de insteek van een de nieuwe vergaderstructuur van commissies en gemeenteraad. 

Inwoners van Laarbeek kunnen inspreken bij de commissievergaderingen, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Aanmelden kan via www.laarbeek.nl/doemeemetderaad. Burgemeester Frank van der Meijden: “Dit sluit naadloos aan bij de meervoudige democratie, waar verbinding met de samenleving voorop staat. De kwaliteit en draagkracht van besluitvorming kan hiermee verhoogd worden en de doorlooptijd korter, omdat alle aspecten van een onderwerp in een vroeg stadium aan de orde komen.”

BOB
De nieuwe vergaderstijl bestaat uit een cyclus met drie soorten openbare bijeenkomsten; een beeldvormende (die is nieuw), een oordeelsvormende (de commissievergaderingen) en een besluitvormende (de raadsvergadering).

De vergaderingen van de commissies Sociaal Domein en Algemene Zaken zijn samengevoegd tot één vergadering. De commissie Ruimtelijke Zaken blijft bestaan. De eerstvolgende commissievergadering (Ruimtelijke Zaken) is op 6 juli. De eerstvolgende beeldvormende avond staat gepland op 30 augustus, maar gaat alleen door als er onderwerpen zijn.

Samengevat:

  • B - Beeldvormend: verkennen en afbakenen van het vraagstuk, horen van het maatschappelijke veld en het inventariseren van knelpunten en keuzes. Het onderwerp goed tussen de oren krijgen (wat speelt er). Met name bij dit onderdeel worden inwoners en organisaties uitgenodigd (maximaal 5) om een idee of inhoudelijk iets toe te voegen. In deze bijeenkomst is er geen inhoudelijke discussie tussen standpunten van fracties.
  • O - Oordeelsvormend: open discussie tussen de diverse fracties, ruimte voor insprekers, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp. Bij deze bijeenkomst kan er door inwoners ook ingesproken worden, ook over zaken die niet op de agenda staan.
  • B - Besluitvormend: nemen van besluiten door de raad. Hier vindt het afrondende politieke debat over eventuele wijzigingen en de besluitvorming plaats.

De nieuwe manier van vergaderen

  • beoogt de maatschappelijke betrokkenheid bij politieke keuzevraagstukken en de inhoudelijke discussie daarover te vergroten;
  • bespaart op vergadertijd;
  • versterkt de politiek sturende rol van de raad;
  • geeft meer ruimte aan politieke partijen om met meerdere leden deel te nemen aan vergaderingen.