Afbeelding
Foto: Ingezonden

Voorbespreking Partij Nieuw Laarbeek

Politiek nieuws Politiek

Laarbeek – PNL houdt op maandag 3 december een voorbespreking. Op deze voorbespreking komen de punten aan de orde zoals die op de agenda staan van de raadsvergadering van 6 december. De volledige agenda, met alle stukken, kunt u vinden op de website van de gemeente.

In deze raadsvergadering zijn de vragen van PNL omtrent de Tiny Houses beantwoord. Er kunnen nog vragen gesteld worden over deze antwoorden.

Over de volgende agendapunten wordt naar verwachting geen discussie gevoerd. Dit zijn zogenaamde hamerstukken: Voorstel tot vaststelling van de Afvalstoffenverordening Laarbeek 2018; Voorstel tot vaststelling van de Legesverordening 2019; Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2019; waaronder OZB en rioolheffing; Bestemmingsplan Havenweg 15, Aarle-Rixtel.

De volgende punten worden waarschijnlijk wel besproken: Het integraal veiligheidsplan. De voorgestelde prioriteiten in dit plan zijn: aanpak ondermijning, zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving; zorgen voor jeugd en veiligheid (ingestoken wordt op de aanpak van jeugdgroepen, overlast en middelengebruik) zorgen voor veilige evenementen; Een stimuleringslening voor duurzame warmtetoepassingen in nieuwbouwwoningen in Laarbeek; Het vaststellen van de verordening die dit mogelijk maakt; onderbrenging bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN); en het reserveren van €150.000,- voor het toekennen van leningen door de SVN; Het gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023. Hierin is opgenomen het kostendekkingsplan, het verstrekken van een stimuleringsbijdrage van €2,50/m2 afgekoppeld oppervlak en het vaststellen van de hoogte van de afkoopsom voor niet te realiseren waterberging op eigen terrein voor 2019 op €500,-/m3 niet gerealiseerde berging. Ook het onderwerp Jeugdhulp krijgt ruime aandacht.

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee praten, ook over andere onderwerpen, dan bent u van harte uitgenodigd. De voorbespreking begint om 20.00 uur in het Buurthuis van Mariahout. De koffie en thee staan klaar.