Logo mooilaarbeek.nl
Archieffoto   | Fotonummer: f70ee2
Archieffoto (Foto: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk))
Gemeente

Raad unaniem akkoord met begroting

Laarbeek - De gemeenteraad besprak donderdag 8 november de eerste begroting die is op opgesteld door het nieuwe raadsbrede college. Het college koos er voor om, in tegenstelling tot voorgaande jaren, structurele kosten voor onderhoud en vervanging standaard op te nemen. Dat vonden alle fracties een positieve ontwikkeling. Hoewel de meeste fracties hun zorgen uitspraken dat de cijfers pas in het vierde jaar uit het rood komen, vormde dit geen belemmering om unaniem in te stemmen met de voorgestelde begroting.

Aanpakken slecht geïsoleerde huurhuizen
Tijdens de vergadering brachten de Laarbeekse partijen een aantal onderwerpen extra onder de aandacht in de vorm van amendementen en moties. Twee daarvan werden aangenomen, een aantal werd ingetrokken met toezeggingen van de wethouders dat de onderwerpen op een andere manier mee worden genomen en een aantal werd verworpen. Unaniem aangenomen werd de motie van de PvdA om in overleg te treden met de woningstichting om het isoleren van slecht geïsoleerde huurhuizen te bevorderen en onderzoek te doen naar de installatie van zonnepanelen op deze woningen. Wethouder Meulensteen zag deze motie als steuntje in de rug bij het gesprek dat al had gepland met de woningstichting.

Tegengestelde meningen over het Ondernemersfonds
De motie over een tussenevaluatie van het Ondernemersfonds naar het draagvlak onder ondernemers vanuit PNL was een heter hangijzer. Ook omdat het Ondernemersfonds van het college nog tot 15 november de kans had gekregen om zelf met een voorstel te komen en de wethouder het daarom voorbarig vond. In overleg met ABL kwam PNL daarom na de pauze met een iets gewijzigd voorstel. Daarin wordt het college opgedragen om in overleg te gaan met het ondernemersfonds om hen te houden aan de afspraak om alsnog een tussenevaluatie uit te voeren naar het draagvlak onder ondernemers en dit onderzoek voor april 2019 af te ronden. De motie werd aangenomen met elf stemmen voor (ABL en PNL) en zeven stemmen tegen (De Werkgroep, PvdA, CDA). Deze laatste partijen zijn van mening dat het Ondernemersfonds meer tijd moet krijgen en deze evaluatie naar eigen inzicht zou moeten uitvoeren. Opmerkelijk was dat wethouder Tonny Meulensteen (CDA) zich kon vinden in de gewijzigde motie en daarmee inging tegen zijn eigen partij en zelfs complimenten uitte richting PNL voor de aanpassing.

Zorgen over jeugdzorg
Zoals voor het gros van de Nederlandse gemeenten, zijn ook in Laarbeek de kosten voor Jeugdzorg fors hoger dan de inkomsten die daar vanuit het rijk tegenover staan. De motie van PNL om de kosten voor het sociaal domein beheersbaarder te maken en in overeenstemming te brengen met de rijksbijdragen schoot wethouder Briels echter in het verkeerde keelgat. "Als we deze motie aannemen, doen we onszelf tekort. Deze motie is niet reëel. U geeft ons nu opdracht iets te doen waar we al lang mee bezig zijn, maar niet op korte termijn haalbaar is. Geef ons de tijd om het probleem om te buigen." Deze motie van PNL werd niet overgenomen door de andere partijen.

Bereikbaarheid en duurzaamheid op de agenda
Andere onderwerpen die werden besproken waren de bereikbaarheid en verkeerssituatie in en om Laarbeek zoals de Beekse- en Donkse brug en de wens van PNL om de aanleg van een fietspad langs de Sonseweg te onderzoeken. Moties hierover haalden het niet. Wel werd door de wethouder toegezegd deze punten in de gaten te houden en onder de aandacht te brengen binnen de regionale overleggen en projecten die op dit moment al lopen. Ook duurzaamheid staat hoog op de agenda van de diverse fracties en zal volgend jaar als bespreekpunt terugkomen, onder andere bij de discussie over circulaire economie.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooilaarbeek.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>