Tim van Bommel.
Tim van Bommel.

Jaarlijkse ledenvergadering bij Badminton Club Lieshout

Sport Sport

Lieshout - Badminton Club Lieshout houdt op vrijdag 17 maart haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens deze belangrijke vergadering geeft het bestuur openheid van zaken: door middel van een terugblik zullen zij het beleid delen en ook bij de financiële positie van de vereniging stilstaan. Dit jaar zullen ook de nieuwe statuten van de vereniging aan de vergadering worden voorgelegd.

Jaarlijks houdt Badminton Club Lieshout een Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze vergadering kunnen leden feedback geven aan het bestuur. De openheid van zaken wordt door het bestuur van Badminton Club Lieshout gegeven middels verslagen van allerlei werkterreinen, waar de vereniging actief op is (of is geweest). Zo is er een secretarieel verslag, een verslag van de competitie-organisatie, een verslag van de jeugd (met vele activiteiten), van de website en van de redactie van het tweemaandelijkse clubblad ‘De Kijk Op …’. Op deze wijze krijgen de leden inzicht in hoe zaken aangepakt zijn in het afgelopen jaar en hoe men van plan is de zaken in het komend jaar aan te pakken. 

Financiën
Naast de beleidsverslagen komt ook het financieel jaarverslag aan de orde. Hierin worden de inkomsten en uitgaven toegelicht en dus de financiële resultaten van de vereniging vastgelegd. Zoals het (wettelijk) hoort worden deze cijfers overigens vooraf gecontroleerd door een kascommissie, zodat deze ook officieel goedgekeurd kunnen worden, en het bestuur décharge wordt verleend.

Statutenwijziging
Naast de toelichting op het beleid is er dit jaar een ander belangrijk onderdeel ingevoegd in deze vergadering. Vanwege de gewijzigde aansprakelijkheid van bestuurders die ontstaan is door de nieuwe wet ‘Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ (WBTR) is het nodig gebleken om de statuten van Badminton Club Lieshout (die nog uit 1972 dateerden) te herzien. Bij die herziening hoort ook een herziening van het huishoudelijk regelement. Beide documenten -die de basis voor de vereniging vormen- zullen ter tafel komen en door de ALV goedgekeurd moeten worden.